Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 15/04/2022, Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 trên cơ sở tài liệu đã gửi đầy đủ cho các cổ đông theo quy định. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc Công ty; đại diện các cổ đông tương ứng cho 17.013.465/17.570.765 cổ phần tương đương số 99,17% cổ phần có quyền biểu quyết và Đại Hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: (1)Thông qua chương trình, quy chế tổ chức của Đại hội; (2)  Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội gồm 05 thành viên trong HĐQT: ông Phạm Hồng Quảng - CT. Hội đồng quản trị Công ty/ Chủ tọa Đại hội; ông Nguyễn Quốc Huy - Tổng giám đốc Công ty; ông Lê Văn Mật - Phó Tổng giám đốc Công ty; ông Trịnh Tiến Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư; ông Phùng Ngọc Minh - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước số 1 - TP. Lào Cai; (3)  Ban thư ký; (4)  Ban kiểm phiếu; (5)Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Tại Đại hội Ông Nguyễn Quốc Huy - Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực kế hoạch SXKD năm 2023; Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và thông qua các Tờ Trình: thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Thông qua chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của người lao động và người quản lý công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Kế hoạch tài chính năm 2024; Hủy tư cách Công ty đại chúng.

Năm 2022, bằng sự đoàn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; sự chủ động trong hoạch định chiến lược và các bước đi phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn mà trong năm 2022 Tổng doanh thu Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai đạt 147,629 tỷ đồng, hoàn thành 100,23% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 14,225 tỷ đồng, hoàn thành 101,73% kế hoạch năm. Theo Nghị quyết của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cổ tức đc chi trả là 5.65% vốn góp của chủ sở hữu.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngoài việc kiên định với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động: tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc phát triển mạng lưới tuyến mạng, xử lý nhanh các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động; cung cấp đủ nước sạch phục vụ nhân dân trong tỉnh vào các ngày Lễ lớn và các hoạt động lớn của tỉnh trong  năm như: Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023, 120 năm du lịch SaPa, Hội chợ TM Quốc tế Việt Trung lần thứ 23 năm 2023... ngoài ra Công ty sẽ đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên toàn hệ thống. Theo đó, Hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết hướng tới mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt 154,6 tỷ đồng (tăng trưởng 4.72% so với năm 2022). Cổ tức năm 2023 dự kiến chi trả ở mức 5,5%.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm sức, trí tuệ của các cổ đông, đã đóng góp những ý kiến rất cụ thể và các báo cáo được trình bày và Đại Hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành rất cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h00’cùng ngày. Từ đó sẽ tạo động lực cho tập thể Công ty một năm điều hành Công ty tiếp tục phát triển và đạt được các mục tiêu mà Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

anh tin bai

Toàn cảnh Đại Hội

anh tin bai
anh tin bai

Ông Phạm Hồng Quảng – CT.HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT

anh tin bai

Ông Nguyễn Quốc Huy – Tổng giám đốc Công ty báo cáo KQSXKD năm 2022 – phương hướng nhiệm vụ năm 2023

anh tin bai

Bà Lê Thị Hồng Vân – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS

năm 2022 – phương hướng nhiệm vụ năm 2023

anh tin bai

Ông Phùng Ngọc Minh – thành viên HĐQT thông BCTC đã kiểm toán năm 2022;

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Thông qua chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương,

thù lao, tiền thưởng năm 2023 của người lao động và người quản lý công ty;

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Kế hoạch tài chính năm 2024; Hủy tư cách Công ty đại chúng

anh tin bai

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

VP

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG                             

 

 

 

 

 

  

   

          

Video Clip
Công ty CP cấp nước Lào Cai vượt khó để duy trì mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020 - 2025
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 2 355
  • Tất cả: 419607
Đăng nhập