image banner
KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911 - 5/6/2024): Vững bước trên con đường Bác Hồ đã chọn
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Công lao của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thật vĩ đại.

Con đường Người đã chọn cho dân tộc ta, nhân dân ta trong hơn một thế kỷ qua cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế chung của thế giới.

Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của mình, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Nguyễn Tất Thành sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh) bắt đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Người vừa lao động, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình (Pháp, Mỹ). Bản yêu sách 8 điểm gửi đến Hội nghị Versailles ngày 18/6/1919 ký tên Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện bản lĩnh yêu nước và quyết tâm cách mạng của Người. Bản yêu sách như “một quả bom nổ giữa lòng hội nghị”, và thực sự là một lời tuyên chiến với chủ nghĩa đế quốc thực dân. Đây là hành động cách mạng đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đấu tranh trực diện với kẻ thù nguy hiểm trong hang ổ của chúng, là tiếng nói chính nghĩa đầu tiên của đại biểu phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trên diễn đàn quốc tế.

anh tin bai

Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Năm 1920, khi đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin” (được đăng trên hai số báo Nhân đạo số ra ngày 16 và 17/7/1920) đã giúp Người nhìn rõ hướng đi tất yếu của con đường cứu nước, cứu dân mà Người đang khao khát tìm hiểu. Từ đây, Người quyết định đi theo con đường cách mạng của Lênin, con đường Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, làm nên sự khác biệt quan điểm với các lãnh tụ yêu nước và các đảng phái chính trị trước đó.

Bằng tấm lòng yêu nước, thương dân vô hạn, bằng sự nhạy bén về tình hình và sự nỗ lực phi thường của Người, sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, chỉ với hai bàn tay trắng, một ý chí lớn, một quyết tâm cách mạng sâu sắc và một mục đích duy nhất là: Trở về giúp đồng bào, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho cách mạng Việt Nam trong tình hình đen tối, bế tắc của đất nước lúc bấy giờ. Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, người duy nhất có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu của lịch sử: Sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi rực rỡ, vinh quang này đến thắng lợi rực rỡ, vinh quang khác.

anh tin bai

Chiếc tàu Latouche Treville đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng, ngày 5/6/1911. Ảnh: TTXVN.

Đảng ra đời là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài hàng mấy chục năm và khẳng định rằng: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và đi theo con đường Bác Hồ đã chọn, đất nước ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang, có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc:

Trước hết, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Đó là sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác–Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh, là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ XX.

Thứ hai, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ: Với chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, cùng với tinh thần đoàn kết, nghị lực phi thường, nhân dân ta đã làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn xâm lược của các thế lực đế quốc, bảo vệ được nền độc lập, giữ vững chính quyền cách mạng. Trong đó đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân ta đã buộc thực dân Pháp phải đi tới đàm phán và ký kết Hiệp định Gieneva, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Thứ ba, thắng lợi của công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam: Thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đất nước và cả thế giới.

Thứ tư, thắng lợi của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế: Sau gần 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, như Đại hội XIII của Đảng (tháng 2/2021) đã nhận định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên.

Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại Hồ Chí Minh với những thắng lợi rực rỡ, vinh quang trong lịch sử dân tộc, chúng ta nguyện sẽ mãi mãi học tập và làm theo Bác, mãi mãi đi theo con đường cứu nước mà Bác đã vạch ra, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nguyện sẽ tiếp tục phất cao ngọn cờ yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội mà Bác đã giương cao để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

 

Theo Báo QĐND

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG                             

 

 

 

 

 

  

   

          

Video Clip
Công ty CP cấp nước Lào Cai vượt khó để duy trì mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020 - 2025
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 761
  • Trong tuần: 6 269
  • Tất cả: 523615
Đăng nhập